Algemene voorwaarden Cypher Dance Academy

 1. Algemene regels

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, documenten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Cypher Dance Academy.
  • Cypher Dance Academy is onderdeel van Cypher HQ. Cypher HQ is een V.O.F. en is gevestigd op Tramkade 26 te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64093581. Cypher Dance Academy wordt hierna aangeduid als “CDA”.
  • CDA heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
  • Bezoekers (leerlingen,gasten, ouders, etc) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van CDA en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen (docent/medewerker). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

 

 1. Inschrijvingen

  • Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend door beide partijen.
  • Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken is met de dansschoolhouder.
  • Elk nieuw lid vult een inschrijfformulier in. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouder en/of verzorgende. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouder en/of verzorgende worden ondertekend.
  • Bij de inschrijving verstrekt CDA een machtiging voor het starten van een automatische incasso.

 

 1. Betalingen en contributie

  • De maandelijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden (overeenkomend met effectief ca. 38 lesweken). De verschuldigde contributie wordt daarbij in 10 maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juni. In juli en augustus wordt er niet geïncasseerd.  
  • Betalingen worden altijd vooraf geïncasseerd. In de eerste week van de nieuwe maand wordt het lidmaatschap van die maand afgeschreven via automatische incasso.
  • Bij een inschrijving in de eerste en/of tweede lesweek van de maand incasseren wij die maand het abonnementsgeld. Bij een inschrijving in de derde of vierde lesweek van de maand incasseren wij de volgende maand het abonnementsgeld.
  • De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap. De tarieven zijn terug te vinden op de website cypherhq.nl of op te vragen via danceacademy@cypherhq.nl.
  • Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van CDA daartoe aanleiding geeft, is CDA bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al, hetgeen het lid aan CDA uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  • Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens CDA. Indien in de eerste week van de nieuwe maand geen lidmaatschap wordt afgeschreven heeft de afnemer een informatieplicht. Hij/zij behoort CDA in te lichten over eventuele onregelmatigheden.  
  • CDA heeft ten allen tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen verhaald worden op de afnemer.
  • CDA is gemachtigd de contributiegelden bij aanvang van het nieuwe lesjaar te wijzigen. Communicatie omtrent wijzigingen geschiedt via de mail. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u kosteloos uw abonnement per de wijzigingsdatum opzeggen of veranderen.

 

 1. Aansprakelijkheid

  • CDA is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen van bezoekers en medewerkers. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. CDA stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden maximaal 3 maanden bewaard.
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier bij bijzonderheden en worden besproken met de docent of de dansschoolhouder van CDA.
  • CDA sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
  • CDA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsel die tijdens, voor en na de lessen, battles, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
  • Indien CDA om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van CDA worden uitbetaald.
  • CDA is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.
  • Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

 

 1. Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is ondertekend.
  • Deelname aan de danslessen, shows, battles, etc. gebeurt op geheel vrijwillige basis.
  • Het met opzet beschadigen van de eigendommen van CDA zal in rekening worden gebracht.
  • Kauwgom, snoep en chips zijn tijdens de lessen niet toegestaan i.v.m. veiligheidsvoorschriften en hygiëne.

 2. Overmacht

  • In geval van overmacht is CDA niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
  • Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

 

 1. Beëindigen lidmaatschap

  • Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.
  • Bij een opzegging op bijvoorbeeld de 4de dag van de maand wordt de eerstvolgende maand ook geheel in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties.  
  • Het beëindigen van het lidmaatschap dient per mail te geschieden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar danceacademy@cypherhq.nl. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
  • Tijdelijke onderbrekingen van het lidmaatschap in geval van langdurige ziekte of andere bezwaarlijke oorzaken kan alleen in overleg worden toegekend.

 

 1. Geldigheid recht

  • Op iedere overeenkomst met CDA is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

 

 1. Privacy

  • In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal CDA de persoonlijke gegevens, zoals opgegeven op het inschrijfformulier, opnemen in een ledenbestand. De betalingsgegevens zullen gebruikt worden in de (deels geautomatiseerde) administratie van CDA. Soms zal CDA het bekende e-mailadres gebruiken voor het versturen van nieuwe informatie rondom de lessen en/of activiteiten. Het ledenbestand en ledenadministratie zijn alleen toegankelijk voor de dansschoolhouders en haar medewerkers en is beveiligd met een wachtwoord.
  • CDA verstrekt geen gegevens aan derden.

 

 1. Publicaties

  • In kader van promotie kan CDA beeld- en geluidsmateriaal maken van activiteiten welke geplaatst kunnen worden op de social media kanalen en website van CDA en Cypher HQ.
  • Bij iedere externe show, battle, activiteit worden er beeld- en geluidsopnamen gemaakt.
  • Indien een lid niet gediend is vastgelegd te worden op foto’s en filmopname dient dit schriftelijk via e-mail doorgegeven te worden aan CDA.
  • Wanneer een lid nadrukkelijk heeft aangegeven niet vastgelegd te willen worden op beeld- en geluidsmateriaal, kan dit gevolg hebben voor deelname aan externe shows, battles, activiteiten, etc.